دکورهای چوبی

قفسه ها ولوازم چوبی موجود درخانه همیشه نباید پنهان باشد. آندرس جانسون طراح این کلکسیون های چوبی آنها را با محیط مدرن به خوبی تطبیق داده است.

استفاده ازانواع مختلف چوب درترکیب بارنگ سفید زیبایی خاصی به محیط خانه بخشیده است که هربیننده ای راجذب می کند. قفسه ها درشکل ها واندازه های مختلف موجود می باشند و شما می توانید به دلخواه خود آن راسفارش دهید.

منبع: مرجع معماری